ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ адвоката Ратушної Руслани Павлівни надає спектр юридичних послуг:

 • Усні та письмові консультації по всім галузям права;
 • Складання позовних заяв, скарг, претензій, договорів;
 • Ведення справи в суді у всіх інстанціях, включаючи Європейський суд з прав людини;
 • Представництво інтересів в усіх органах державної влади;
 • Представництво інтересів організації-платника податків в податкових органах;
 • Мінімізація податкових питань;
 • Представництво інтересів компаній-кредиторів або боржників при розгляді справ про банкрутство або неспроможність організацій;
 • Юридична консультація з питань оформлення угод в сфері нерухомості;
 • Допомога в питаннях мобілізації;
 • Допомога ФОП в питаннях повернення сплаченого податку на землю і його скасування;
 • Допомога в питаннях призначення, збільшення, перерахунку пенсії;
 • Вирішення спорів з комунальної заборгованості.

Сімейні спори, в тому числі:                                Спадкові справи, в тому числі:

 • - стягнення аліментів;                                   - поділ спадкового майна;
 • - розірвання шлюбу;                                      - визнання заповіту недійсним;
 • - раздел имущества;                                     - подовження строків прийняття              
 • - встановлення, а також оспорювання         спадщини.
 •   батьківства;                     
 • - позбавлення батьківських прав;
 • - встановлення факту проживання однією
 •   родиною (без реєстрації шлюбу).

Земельні спори, в тому числі:                         Трудові спори, в тому числі:

 • - спори, пов'язані з орендою землі;           - поновлення на роботі та стягнення 
 • - усунення перешкод в користуванні           заробітної плати за час вимушеного  
 •   земельною ділянкою;                                  прогулу;
 • - визнання недійсними державних             - стягнення заборгованості по 
 •   актів про право приватної власності           заработній платі;
 •   на землю і право постійного                      - визнання незаконним наказа про 
 •   користування земельною ділянкою.           накладення дисциплінарного                                                                                             стягнення

Спори, пов'язані з нерухомістю,                               Кредитно-депозитні спори,

в тому числі:                                                                 в тому числі:

 • - приватизація житла;                                - зменбшення чи звільнення від 
 • - узаконення самовільних споруд             сплати боргу по кредитам; 
 •   и перепланувань;                                     - повернення депозиту з відсотками і 
 • - отримання дозволу на                               штрафними санкціями.
 •   реконструкцію (будівництво);
 • - отримання права власності
 •   на нерухоме майно після
 •   перепланування (жилий, нежилий фонд);

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ адвоката Ратушної Руслани Павлівны надає і інші юридичні послуги, які не зазначені в переліку.

  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Адвоката Ратушной Русланы Павловны оказывает спектр юридических услуг:

 • Устные и письменные консультации по всем отраслям права;
 • Составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров;
 • Ведение дела в суде во всех инстанциях, включая Европейский суд по правам человека;
 • Представление интересов во всех органах государственной власти;
 • Представление интересов организации-налогоплательщика в налоговых органах;
 • Минимизация налогового обложения;
 • Представление интересов компаний-кредиторов или должников при рассмотрении дел о банкротстве или несостоятельности организаций;
 • Юридическая консультация по вопросам оформления сделок в сфере недвижимости;
 • Помощь в вопросах мобилизации;
 • Помощь ФОП в вопросах возврата уплаченного налога на землю и его отмене;
 • Помощь в вопросах увеличения пенсии;
 • Решение споров по коммунальной задолженности.

Семейные споры, в том числе:                       Наследственные дела, в том числе:

 • - взыскание алиментов;                              - раздел наследственного имущества;
 • - расторжение брака;                                  - признание завещания 
 • - раздел имущества;                                      недействительным;            
 • - установление, а также оспаривание       - продлние сроков вступления в              отцовства;                                                   наследство.
 • - лишение родительских прав;
 • - установления факта проживания одной
 •   семьей (без регистрации брака);

Земельные споры, в том числе:                     Трудовые споры, в том числе:

 • - споры, связанные с арендой земли;        - восстановление на работе и 
 • - устранение препятствий в                          взыскание заработной платы за 
 •   пользовании земельным участком;            время вынужденного прогула;
 • - признание недействительных                        - взыскание задолженности по 
 •   государственных актов о праве частной    заработной плате;
 •   собственности на землю и праве             - признание незаконным приказа о 
 •   постоянного пользования земельным       наложении дисциплинарного
 •   участком;                                                                        взыскания

Споры связанные с недвижимостью,     Кредитно-депозитные споры,

в том числе:                                                    в том числе:

 • - приватизация жилья;                                - уменьшение либо освобождение от 
 • - узаконение самовольных построек            уплаты долга по кредитам; 
 •   и перепланировок;                                     - возврат депозита с процентами и 
 • - получение разрешения на                          штрафными санкциями.
 •   реконструкцию (строительство);
 • - получение права собственности
 •   на недвижимое имущество после
 •   перепланировки (жилой, нежилой фонд);

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Адвоката Ратушной Русланы Павловны оказывает и другие юридические услуги, не указанные в перечне.